kartaNa tej strani najdete kratke opise vsebin portalov in spletnih orodij za lociranje zemljepisnih imen in izdelavo enostavnih preglednih kart, ki so uporabne za domoznanske in rodoslovne namene.

ShowMyStreet - poiščite naslov ali le kraj kjerkoli na svetu (angleščina).

Google Earth - izdelajte svoj zemljevid (angleščina). Na računalnik je potrebno namestiti brezplačen program  (Predstavitev na YouTube)

Zemljevid Najdi.si - poiščite kraj v Sloveniji, izmerite razdaljo med kraji (slovenščina).

Atlas ARSO - GIS orodje; pregledne karte za upravne enote, kataster, naravo in okolje (slovenščina).

Register nepremičnin kulturne dediščine - topografski register kulturnih spomenikov, vključno z arheološkimi najdišči, posvetnimi in cerkvenimi stavbami, idr., ter slikovni del fraciscejskega katastra (slovenščina). Če map za iskano katastrsko občino ne najdete na spletu, vprašajte v Arhivu RS, morda jih imajo.

Spisovni del franciscejskega katastra in predhodnjega jožefinskega katastra je mogoče vpogledati v Arhivu RS in na spletnih straneh njegovega portala. Spletna dostopnost omogoča široko uporabo bogatih zgodovinskih virov (opis), npr.:

Spletno dostopne digitalne katastrske mape majhne ločljivosti je mogoče naročiti pri ARS v originalni velikosti in ločljivosti za nadaljnjo uporabo. V knjižnicah pa je za spoznavanje vsebine, zlasti legend in principov tedanjega kartiranja, koristno poiskati zemljevide in opise krajev v ustreznem zvezku za preiskovano območje v knjižni izdaji Slovenija na vojaškem zemljevidu 1763–1787avtorjev: Vincenca Rajšpa in Aleksandre Serše (zemljevid je sicer  spletno dostopen).

 Karte Geodetske uprave RS

Vpogledovalnik geodetskih podatkov  omogoča uporabniku vpogled v podatke, ki so določeni kot  brezplači z uredbo o tarifah za izdajanje geodetskih podatkov (slovenščina).

Prostorski Informacijski sistem občin in iObčina (izberite možnost vstopa brez prijave)
Sodobni zemljiški kataster, kataster stavb, register prostorskih enot, prostorski plani, infrastruktura (slovenščina).

iSlovenija – GIS
Spletni geografski informacijski sistem javnih in komercialnih prostorskih podatkov na območju Slovenije: Cerkve, GERK - Raba kmetijskih zemljišč, Infrastruktura, Katastrske občine, Knjižnice, Krajevne skupnosti, Kultura (Stara hišna imena), Naselja, Pošte, Policijske postaje, Občine, Osnovne šole, Šolski okoliš, Število prebivalcev, Trgovine, Upravne enote, Vode, Zdravstveni domovi, .... 
Za dostop do zanimivih podatkov je potrebna registracija uporabnika, za nekatere je prijava brezplačna (sistem dodeli uporabniško geslo in ga posreduje na e-mail).

Zgodovinski zemljevidi habsburškega imperija 

Javno so dostopni mapire georeferencirani zgodovinski zemljevidi v kombinaciji s sodobnimi kartami za vzporeden ali hkraten pregled lokacij (pri sinhronizaciji je mogoče določiti transparentnost zgodovinske karte, da je skoznjo mogoče brati sodobne karte z napisi):

  • prva vojaška karta Marije Terezije, nastala v obdobju 1763 - 1785 (M 1:28.800);
  • druga franciscejska vojaška karta, nastala v obdobju 1806 - 1869(M 1:28.800);
  • tretja vojaška karta, nastala v obdobju 1869 - 1887 za Ogrsko kraljestvo (M 1:25.000) in za celotno Habsburško cesarstvo (M 1:75.000);
  • davčni franciscejski kataster (M 1:2.880), digitaliziran v letu 2017 za zahodni del cesarstva, dopolnjuje se za hrvaški in madžarski del, v celoti manjka štajerski del;
  • zemljevidi Dunaja, Budimpešte  in drugih evropskih prestolnic v 18. in 19. stoletju.

Na kartah lahko odkrijemo stara ledinska imena in imena naselij, ki na vsaki karti pogosto niso zapisana enako (niti ne v prvem sklonu), razložijo pa lahko zapise iz matičnih knjig. Na mapah franciscejskega katastra, ki so destkrat bolj natančne od ostalih zemljevidov, lahko razberemo tudi hišna imena kmetij. Preberite kratka navodila za odkrivanje, ki jih je pripravil Tine Golež. 

V portal so vključeni tudi nekateri zgodovinski zemljevidi Evrope, prej dostopni na strani Euratlas (ang/nem/fra) ali kot tržno  blago. Le upamo lahko, da se bo projektu digitalizacije mapire  priključila tudi Slovenija, saj imajo na ministrstvu za kulturo interaktivne franciscejske katastrske mape (z GIS sloji ARS in GURS) že pripravljene, podatke pa povezujejo v:

Pri sestavljanju lastnih zemljevidov za rodoslovne in domoznanske namene pa je dobro poznati administrativno ureditev v preteklosti. Vpogled v čas pred prvo svetovno vojno nam omogoča digitaliziran popis krajev, objavljen v avstroogrskem uradnem listu v letih 1900-1908. Imena naselij so popisana v slovenski in nemški obliki ter umeščena v kraj, občino in okrožje po vseh habsburških deželah, iščemo pa jih po vstavljenem abecednem indeksu.

Obstajajo seveda tudi zgodnejši popisi naselij, vendar niso v celoti digitalizirani, pač pa dostopni za branje na portalu Sistory. Zato je dobrodošla novica, da v okviru raziskovalnih projektov ZRC SAZU nastaja geolocirana zbirka zemljepisnih imen z navedbo arhivskih virov od srednjega veka dalje. Na voljo je že Historična topografija Kranjske, medtem ko za Ljubljano, Primorsko in Štajersko še nastaja.

Seznam slovenskih in nemških krajevnih imen na Štajerskem leta 1900
Seznam slovenskih in nemških krajevnih imen na Kranjskem leta 1900
Seznam slovenskih in nemških krajevnih imen na Koroškem leta 1900

Nemška imena slovenskih krajev J J Valvasor

Ocena uporabnika: 5 / 5

Zvezda aktivnaZvezda aktivnaZvezda aktivnaZvezda aktivnaZvezda aktivna
 
  popup1    popup2 
  popup3    popup4